Ispitivanje obroka u skladu sa modelom CNCPS: Pregled prednosti

Dublji uvid u sastav obroka – pored probavljivosti i škroba

Analiza obroka u skladu sa modelom CNCPS omogućava dublji uvid u sastav obroka. Na temelju dobro poznate proširene Weender analize, dodatno je razvijen kako bi se omogućio detaljniji uvid o hranjivim tvarima i njihovoj probavljivosti tijekom određenog vremenskog razdoblja. Samo tako se može razumjeti mehanizam djelovanja hrane u kravi i sastaviti idealan odnos u pogledu obroka, koji je usmjeren na zdravlje i krajnji učinak.

 

 

Analiza obroka: prednosti modela CNCPS

Pored analize probavljivosti frakcije vlakana i škroba, analiza hrane za životinje po modelu CNCPS ima još nekoliko prednosti:

 

Analiza obroka: američki model uz navedeno analizira i sirove proteine i aminokiseline

Protein je važan za očuvanje, rast, razmnožavanje i prinos mlijeka. Dnevne potrebe muznih  krava ne sastoje se samo od apsolutnog sadržaja proteina. Opskrba pojedinačnim aminokiselinama ima mnogo veću ulogu. Od 60 do 70 posto potreba muznih krava za aminokiselinama osigurava se mikroorganizmima buraga. Preostala potreba mora se zadovoljiti unosom hrane. Analizom  hrane po modelu CNCPS izračunava se koje aminokiseline i u kojim količinama osigurava hrana u obrocima Ovi podaci, integrirani u dinamičan program izračuna obroka prema CNCPS-u, omogućuju optimalnu uporabu proteinskih komponenti prisutnih na farmi u hranidbenom obroku kako bi se optimalno pokrile potrebe životinja za aminokiselinama.Istovremeno je moguće ciljano uštedjeti na sirovom proteinu.

 

Pregled masti i masnih kiselina – ispitivanje obroka

Masti se najčešće smatraju čistim izvorom energije. Međutim, određene masne kiseline koje čine masti također imaju veliki utjecaj na sintezu mliječne masti, proizvodnju mlijeka, zdravlje životinja i plodnost.

Apsolutni sadržaj masti i sastav pojedinačnih masnih kiselina razlikuju se u zavisnosti koja hrana se koristi. To se naročito može vidjeti kod travnatih silaža. Tako prvi dio trave ima veći udio masnih kiselina od ostalih dijelova. Ovdje je od naročite važnosti i vrijednost RUFAL. Ona obuhvaća količinu nezasićenih masnih kiselina u hrani i njihov potencijal da utječu na fermetaciju u buragu i na sintezu mliječnih masti. Povišena vrijednost RUFAL-a u jednoj porciji može izazvati smanjenje mliječnih masti.

 

NDF i probavljivost NDF-a

Frakcija vlakana čini oko trećinu suhe mase obroka. NDF (neutralna deterdžent vlakna) se sastoji od komponenata vlakana hemiceluloze, celuloze i lignina. Pored apsolutnog sadržaja NDF-a u hrani od naročite je važnosti koliko dobro i brzo životinja može iskoristiti ove vlaknaste sastojke. To se ispituje preko analize probavljivosti NDF-a u vremenskom rasponu do 240 sati. U definiranim vremenskim razmacima se mjeri koja je količina vlaknastih sastojaka već probavljena. Tako se izračunavaju količine i brzina probavljanja sadržaja NDF u hrani i obroku. Povećanjem trajanja skladištenja silaža trave i kukuruza povećava se probavljivost NDF-a. Zbog toga je neophodno da u redovnim razmacima analizirate osnovnu hranu.

 

Ispitivanje obroka modelom CNCPS: Škrob i probavljivost Škroba

Škrob je za kravu izvor energije. On se razgrađuje prvenstveno u buragu. Na sadržaj škroba i njegovu razgradivost u buragu utječu vrijeme žetve i korištena tehnika, godina žetve i uvjeti na zemljištu, kao i trajanje sjetve i odabir sorte. Za ishranu je pored apsolutnog sadržaja škroba u hrani odlučujuća i njegova probavljivost. Što je škrob više probavljiv to se više razgrađuje u buragu. To značajno utječe na izbor ostalih energetskih komponenti u obroku.

Promjena svojstava silaže tokom vremena koja određuje kvalitetu

Vrijeme skladištenja značajno utječe na probavljivost škroba i NDF-a.  Kako se povećava vrijeme skladištenja, povećava se i njihova probavljivost (slika 1). Promjena probavljivosti škroba ima značajan utjecaj na korištenje ostalih energetskih komponenti. Što je veća probavljivost škroba u kukuruznoj silaži to bi se više škroba, koji je otporan na burag, trebalo dodati, npr. putem kukuruza u zrnu.

Vaš izravni kontakt

Sano - Suvremena hranidba životinja d.o.o.
044/568-000
044/670-816
Industrijska cesta 1, Potok
44317 Popovača
Hrvatska